MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

İşbu sözleşme, bir tarafta BATU BİLGİSAYAR BATUHAN BAĞI

(bundan sonra BUGATEK olarak yazılacaktır) ile diğer tarafta

…………………………………………… (bundan sonra ALICI olarak yazılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

SATICI

Adı : BATU BİLGİSAYAR BATUHAN BAĞI

Adres : Yancıkçı Şahin mahallesi Atatürkcad. no 15 Edirne / Merkez

Telefon : 0 (284) 213 01 20

Faks : -

Vergi Dairesi : KIRKPINAR

Vergi No       :

E-Posta : batuyazilim@gmail.com

ALICI

Adı :

Adres :

Telefon :

Faks :

Vergi Dairesi :

Vergi No :

E-Posta :

Taraflar madde 1.1 ve 1.2’ de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra kanuni süresi içinde yapılmak kaydıyla; posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

MADDE 2 SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Bu sözleşmenin konusu, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan SİPARİŞ formunda belirtilen nitelik ve nicelikteki malın BUGATEK tarafından alıcıya tedarik edilmesi işidir.

MADDE 3 SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ

3.1. Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşmedir. SİPARİŞ formunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için tedarikçi tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan (rakamla) ……………. (yazıyla)

…………………………………………………………………………………………… bedel üzerinden akdedilmiştir.

MADDE 4 SÖZLEŞME BEDELİNE DÂHİL OLAN GİDERLER

Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin nakliye, sigorta, yükleme giderleri sözleşme de akdedildiği gibidir.

İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak KDV sözleşme bedeline dahil olmayıp ALICI tarafından BUGATEK’e ödenecektir.

Sözleşme gideri adı altında doğacak masraflar ALICI’ya aittir.

Nakliye,Muhafaza ve Sigorta giderleri ALICI’ya aittir.

MADDE 5 SÖZLEŞMENİN EKLERİ

5.1. Sipariş formu bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup BUGATEK’i ve ALICIYI bağlar. Sözleşme ile sipariş formu arasında çelişki varsa sipariş formunda yer alan koşullar BUGATEK’i ve ALICIYI bağlar.

MADDE 6 İŞE BAŞLAMA, BİTİRME ŞEKİL VE ŞARTLARI İLE TESLİM PROGRAMI

6.1. Malın Teslim Edilme Yeri; “…………………………………………………………………………………………..

Sözleşmenin imzalanması akabinde sipariş avansının ödenmesine müteakip işe başlanacaktır. Teslim süresi sipariş avansına müteakip iş günüdür.

Mallar, BUGATEK tarafından verilen teslim programına göre ALICI tarafından belitilen adreste teslim alınacaktır.

MADDE 7 ÖDEME KOŞULLARI VE ZAMANI

Sözleşme bedelinin 30% (yüzde otuz) kısmı sözleşme imzalanmasına müteakip 7 (yedi) gün içerisinde ödenecek, bakiye malzeme teslimi öncesi peşinen ödenecektir.

Satılan malın Mülkiyet hakkı BUGATEK’e aittir. Mülkiyet hakkı, mal bedelinin tamamen ödenmesi ile birlikte alıcıya geçer. Mal bedelinin ödemesinin tamamlanmaması durumunda BUGATEK, herhangi bir ihtarda bulunmaksızın ve ilam almaya gerek duymaksızın mal üzerindeki Mülkiyet hakkından doğan tüm hak ve imkanlarını kullanmaya yetkilidir. Alıcı, satışının mal üzerindeki tasarruf hakkına engel olmamayı şimdiden kabul ve beyan eder. Alıcı bu hakkın uygulanması esnasında doğabilecek her türlü masrafı ödemeyi peşinen kabul ve beyan eder.

MADDE 8 AVANS VERİLME ŞARTLARI VE MİKTARI

8.1. ALICI sözleşme bedelinin (rakamla) ………………………………………., (yazıyla)

……………………………. TL kısmını imzaların tamamlanmasına müteakip ödeyecektir. ALICI avans teminat mektubu talebini yazılı bildirmesi halinde BUGATEK avans teminat mektubunu yazılı bildirime müteakip 7 iş günü içerisinden teslim edecektir.

MADDE 9 FİYAT FARKI

9.1. Bu iş için fiyat farkı talep edilmeyecektir.

MADDE 10 SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI

Tarafların bu sözleşme ve eklerinde kabul ettiği süreler kesin sürelerdir. Aşağıda bulunan sebepler haricinde kesinlikle süre uzatımı yapılmayacaktır.

BUGATEK’den kaynaklanan sebepler; BUGATEK tarafından verilen yazılı emir ile işin tamamının veya bir kısmının durdurulması, İş programına işin yapılacağı bölümlerin BUGATEK tarafından tesliminin gecikmesi, Projede yapılan tadilattan dolayı meydana gelebilecek gecikme, sipariş bedeline nazaran iş miktarında artış olması, BUGATEK’in sebep olduğu diğer gecikme sebepleri ve bu gecikme sebeplerinde ALICININ kusuru bulunmaması ve bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması halinde malzemenin niteliğine göre üretimin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır

Mücbir Sebepler; Umumi seferberlik veya işyerinin bulunduğu şehirde seferberlik ilan edilmesi, İşyeri ve çevresinde bulaşıcı hastalık çıkması, Kanuni grev ve lokavt ilan edilmesi (ALICININ veya personellerinin ilan edecekleri dikkate alınmayacaktır.), İşin hükümet tarafından durdurulması, İşyeri ve çevresinde deprem olması sebebi ile işin BUGATEK tarafından durdurulması, İşyeri ve çevresinde su baskını ve yangın çıkması gibi sebepler, tedarikçinin kusurundan kaynaklanmayan, taahhüdün yerine getirilmesine ve işin yapılmasına engel olması ve bu engeli kaldırmaya ALICININ gücünün yetmemesi ve ALICI, tarafından 10 gün içinde BUGATEK'e yazılı bildirim yapılması halinde malzemenin niteliğine ve üretim programına bağlı olarak işin bir kısmında veya tamamında süre uzatılır

MADDE 11 GECİKME CEZASI

ALICI tarafından taahhüt edilen ödeme süresi geçtiği takdirde, geçen her gün için hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın sözleşme bedelinin %0,1 oranında gecikme cezası kesilir. Ayrıca gecikme faizi talep etme hakkı saklıdır.

Teslim programında işin kısım kısım teslimi öngörülmüş ise, teslim programına göre belirlenen her kısım için ödeme gecikmeleri ayrı ayrı hesaplanır ve geciken kısmın bedeline göre “11.1. maddesinde” belirtilen oranda gecikme cezası kesilir ve faiz talep edilir.

Gecikme cezası, ALICI’ya hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın BUGATEK tarafından fatura edilir.

Gecikme halinde BUGATEK’in gecikme nedeniyle haiz olduğu diğer haklar ve gecikme nedeniyle uğradığı bütün zararları tazmin hakkı saklıdır.

MADDE 12 SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Sözleşme hükümlerinde değişiklik ancak tarafların imzasını taşıyan ek sözleşme imzalanması suretiyle gerçekleştirilebilir.

Sözleşmedeki haklarından feragat eden tarafın yetkilileri tarafından imzalanmış yazılı bir feragatname diğer tarafa verilmedikçe taraflardan hiçbiri sözleşmede yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.

Taraflardan birinin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmekten ihmali veya gecikmesi, zımni kabul anlamına gelmeyecektir.

MADDE 13 ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ALICI satılan malzemelere gereken özen ve ihtimamı göstermeye, sözleşme konusu malı, BUGATEK tarafından belirlenen standartlar dahilinde teste tabi tutacağını aksi durumlarda mutlaka BUGATEK’e yazılı bildirecektir.

ALICI malzemelerle ilgili uygulayacağı test prosedürlerini, teknik şartnameleri ve üretim standartları dışında olması ya da olmamasına bakılmaksızın uyguladığı prosedürlerle ilgili BUGATEK’e yazılı bildirim yapmadığı takdirde tüm zarar ve ziyan yükümlülüklerini karşılayacağını kabul eder.

MADDE 14 MALZEMELERİN GARANTİ SÜRESİ, TESLİMİ ve TAŞINMASI

Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme bedelinden hariçtir. Taşıma sırasında malların sigorta edilmesi gereken koşullarda ALICI sorumludur.

BUGATEK üretimini yaptığı malzemeleri sipariş formunda belirtilen uluslararası standartlara bağlı olarak toleranslar dahilinde vermekle yükümlüdür.

ALICI’ya malzemelerin teslimi yapılması akabinde malzeme kalitesinden kaynaklı olmayan, montaj sonrası veya öncesi çıkabilecek tüm sorunlardan kaynaklı zarar ve ziyan kendi sorumluluğundadır.

Malzemelerde tespit edilen sorunlarda BUGATEK’e ALICI gecikmeksizin yazılı bildirim yapacaktır, yapılacak testler neticesinde BUGATEK’den kaynaklı sorunlarda malzemelerin yeniden temini BUGATEK sorumluluğundadır.

Malzemelerin garanti süresi yıldır.

MADDE 15 TEDARİKÇİNİN İFLASI

15.1. Tedarikçinin iflasına veya herhangi bir sebeple mahkemece işlerin tasfiyesine ve sanatını yapmaktan menine karar verilirse, iflas ilan tarihinden itibaren sözleşme feshedilir.

MADDE 16 ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

16.1 Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Sincan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 17 YÜRÜRLÜK

17.1 İş bu sözleşme …… madde olarak ve ekleri taraflarca okunup kabul edilmiş ve -1- (bir) nüsha olarak imzalanarak … / … / … tarihinde yürürlüğe girer. ALICI talep etmesi halinde sözleşme fotokopisi BUGATEK tarafından gönderilir.

SATICI FİRMA ALICI FİRMA

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.